Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsblad

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Bibeln som litteratur

ett avsnitt ur Pleasures of Literature

översatt av Sven Erik Täckmark

 

Del 6 av 9

 

Hämta hela texten som pdf

 

Vilka av oss som hunnit till medelåldern och prövats av livet har inte gripits av Predikarens röst, denna stilla jubelsång till Det Näst basta, vars brustna förhoppningar ingen Horatius, ingen Anatole France kan överträffa:

 

För den som utkoras att vara i de levandes skara finnes ju ännu något att hoppas; ty bättre är att vara en levande hund än ett dött lejon.

Och väl veta de, som leva, att de måste dö, men de döda veta alls intet, och de hava ingen vinning mer att vänta, utan deras åminnelse är förgäten ...

Allt vad du förmår uträtta med din kraft må du söka uträtta; ty i dödsriket, dit du går, kan man icke verka eller tänka, där finnes ingen insikt eller vishet ...

Ytterligare såg jag under solen, att det icke beror av de snabba, huru de lyckas i löpandet, icke av hjältarna, huru striden utfaller, icke av de visa, huru de få sitt bröd, icke av de kloka, vad rikedom de förvärva, eller av de förståndiga, vad ynnest de vinna, utan att allt för dem beror av tid och lägenhet.

 

Sålunda hor vi Predikaren: "Allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind."

"Allt", som den störste av de grekiska filosoferna sade, "allt flyter bort och ingenting består."

Ingenting? Stilla och lågt, likt ett rymdens vinddrag, bortom all var själviskhet, bortom våra brustna drömmar, nås vi alltjämt av psalmistens rost, denna röst från "Guden inom vart bröst", som Emily Brontë säger, Guden inom oss och bortom oss, det som djupast är vi själva.

 

Mina dagar äro såsom skuggan, när den förlänges, och jag själv förvissnar såsom gräs ... I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händers verk: de skola förgås, men du förbliver, de skola alla nötas ut såsom en förklädnad; du skall förvandla dem, såsom man byter om sin dräkt, och de fara hän. Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.

 

Höjdpunkten i Gamla testamentet finns hos Profeterna. Allt leder hit. Prosa och poesi, klagosånger och jubelrop, förtvivlan och resignation, hos profeterna när allt sin kulmen och slutar med dem.

Poesin i Psaltaren sköljer, likt en renande vind, bort all bitterhet i ett människohjärta; dess hugsvalande poesi är alltid densamma. Vi som individer betyder allt och intet, men Makten genom vilken vi lever, Makten i vars händer vi sjunker när vi dör, Det och Det allena, förbliver för evigt, och i Det och inte i oss själva som förgås finns evigt liv.

 

Herre, du bar varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Du låter människorna varda åter till stoft, du säger; "Vänden åter, I människors barn." Ty tusen är äro i dina ögon såsom den dag, som förgick i går; ja, de äro såsom en nattväkt. Du sköljer dem bort; de äro såsom en sömn. Om morgonen likna de gräset, som frodas; men om aftonen torkar det bort och förvissnar … Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt, och när det är som bäst är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort.

 

Någon säger: Vad har individen för glädje av att Gud, den Okände, lever för evigt medan han själv förgås? Jag tror att man på det kan svara att trots all sin tragiska slutgiltighet återstår det en sällsam skönhet, en djup känsla av ro och oändlig räddning vid tanken på det individuella livets död och det eviga hos någonting som icke är individuellt.

Individen dör, men det kommer ögonblick när vi finner oss i det, ty vi känner att tankarna hos de mest förtappade bland oss icke är helt förlorade. Bos den Evige lever de vidare - dessa tankar, dessa händers möda.

 

Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över dina barn. Och Herrens, vår Guds, ljuvlighet komme över oss. Må du främja för oss vara händers verk; ja, våra händers verk främje du.

 

Men om psalmistens poesi är som en fjärran vinds musik i natten, i vars skönhet vi finner oss i det som ohjälpligt förgås och i det som vi hoppas skall bestå, hörs en annan ton när vi kommer till profeterna.

Det är en dunklare; en vildare ton, en ton bortom allt förstånd. I den finns något som trängtar efter ett uttryck för en ingivelse som rullar bort den stora sten som vårt förnuft, alla våra naturliga och logiska slutsatser lagt över vårt hjärtas önskekälla, vår fader Jakobs källa i den stora öknen.

I en ny och oanad riktning för oss detta profetiska rop. Hittills, i Gamla testamentet, har den Okändes vilja blivit åtlydd, målmedvetet, hjältemodigt, stolt enligt lagens alla föreskrifter, rättrådigt och storsint. Men hos profeterna träder vi i förbindelse med universums mysterium i en helt annan riktning. Eller gör det inte alls. Det finns inom oss själva. Ja, den Allsmäktige som blott svarade Job genom att dundra mot honom upptäcks nu som en levande del, den enda levande delen av den individuella själ som förgås!

 

Beskrivning: sid75bild2

Profeten Amos

 

 

 

föregående

1  2

  3  4  5  6  7  8  9

nästa

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.