Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsblad

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Bibeln som litteratur

ett avsnitt ur Pleasures of Literature

översatt av Sven Erik Täckmark

 

Del 9 av 9

 

Hämta hela texten som pdf

 

Jesus, sådan Lukas skildrar honom, är en fruktansvärd realist, ja, till den grad att han precis som sin heroiske antagonist Nietzsche, vägrar att kringgå eller med granna fraser skyla den yttersta motsatsen mellan viljan till makt och viljan att försaka. Ingen av dem gick halva vägen var, ty den ene sade: "Ske din vilja, icke min!" och den andre sade: "Icke jag utan övermänniskan!" Och förvisso är också Lukas' Jesus fortfarande, våldsamt oberäknelig. Motsatsen är i sig själv realismens livsluft. Det är inte vår instinkt, det är vårt förnuft, som är oberäkneligt – "och där ligger vanvettet på lur". Hade evangelistens Jesus visat samma "ljuva medgörlighet" som Matthew Arnold trodde honom om skulle människorna aldrig ha tillbett Honom som en gud. Nietzsche har beskrivit några av egenskaperna hos sin övermänniska, men ett långt intressantare problem är: Vilka egenskaper behöver en människogud?

Och detta problem har en gång för alla lösts hos Lukas. Den store levnadstecknaren betonar i sin magiska bild av Jesus just de egenskaper som svarar mot den anonyma mänsklighetens längtan och förtvivlade föresats att någon viss "Människoson" också måste vara "Guds son". Och det är nödvändigt att upprepa vad vår bokmal i Theofilos bibliotek redan upptäckt, nämligen att det bland dessa väsentliga egenskaper, då en gud skapas, inte är rättvisan, inte moralen, inte självtukten, inte stoicismen, inte förnuftet eller motsägelsen som är de viktiga beståndsdelarna. Och detta säger sig självt ty alla dessa egenskaper är snarare ämnade för himmelrikets lärjungar än för dess Herre.

Grandios kärlek och en magnetisk lidelse att bli älskad, dessa är de väsentliga kännetecken som våra evangelier – ty det är inte sluga präster utan fantasifulla poeter som skapar gudar – förlänar åt sina skapelser. Vari ligger överlägsenheten, i denna theandriska konst, hos Kristus över Buddha? Jo, just i detta att Buddha aldrig hade en semitisk grek som Lukas att teckna hans bild!

Det är de poetiska scenerna – Kristus som tvår sina lärjungars fötter, Maria Magdalena som tvår Hans fötter, när Han möter äktenskapsbryterskan vid brunnen, när Han återuppväcker Lasarus, när Han välsignar barnen, när Han förvandlar vatten till vin, när Han möter den vackre och rike unge mannen, när Han rider in i Jerusalem, Hans svaghet för den unge Johannes, när Han ber i trädgården, när Han förnekas av Petrus, när Han ropar i sitt lidande att Hans fader övergett Honom – mycket mera än Hans välsignelser eller förbannelser eller liknelser som får oss att utropa medan vi läser, likt den ångerfulla soldaten vid korsets fot: förvisso var denne Guds son!

Nej, det är den poetiska realismen i Lukas skildring av Jesus som räddar honom från våra moderna begrepp om Intigheten. Och kanske är det så som jag nyss försökte antyda för min bokmal att denna Intighet inte existerar utan blott är något som var generation hittat på. Människan fabulerar om djävlar och helveten, så varför skulle hon inte fabulera om Intigheten? I själva verket har naturligtvis ingen någonsin upplevt denna Intighet eller kommer att göra det. Inte ens i sömnen känner vi den, ty vi drömmer alltid, vare sig vi minns vara drömmar eller ej. Helvetet som Jesus trodde på och dit Han ville förpassa Sin faders fiender på det att deras jeremiader och tandagnisslan och rop efter en enda droppe vatten skulle nå alla Lasarussöners öron i Abrahams sköte är något helt annat än Intighet.

Det är svårt att säga i vilken mån Spengler skulle betrakta en tro på ett evigt helvete för de rika skrymtarna och för dem som i "den minste av dessa små " inte ser Guds egna drag som ett vederkvickande optimistiskt tecken, ett tecken på en "kulturens vårdagsjämning". I varje fall förefaller det mig som om mänskligheten aldrig mer skulle återgå till Dionysos och hans vinblad efter att ha tillbett Jesus Kristus och som den för alltid skulle förbli ytterligt kritisk mot alla övermänniskor.

Den stora frågan är: finns det djup som ännu inte pejlats – jag vill inte säga i den vedertagna kristendomen, för den har som vi vet sin tro fastslagen och bör kanske hålla fast vid den, men då vi följer Jesus, då vi fångar en ledtråd här och ett ljus där i Nya testamentet som litteratur?

Spengler och andra har antytt att en sådan ny ledning kan tänkas möjlig i Johannes metafysiska evangelium. Jag tror inte det. Och om jag till slut får identifiera mig med vår Theofilos bokmal skulle jag vilja bekänna en bokmals tvekan i att ens acceptera William Blakes "eviga evangelium".

 

Hade han, krypande Jesus, varit Antikrist skulle han ha gjort allt för att behaga oss till sist.

 

Nej, jag är inte saker på den saken. Naturligtvis kan man säga att beviset på puddingens existens ligger i ätandet, och att det är något oestetiskt obehagligt över det bleka, släta, uddlösa, oskuldsfulla hos vissa typer av kristna, och det var väl dessa "krypande" själar som Blake så intensivt fördömde. Men vad som å andra sidan skulle kunna kallas "hurtbullekristendom" är nästan lika olustigt; och de flesta av oss Theofilos bokmalar har från tid till annan besvärats av individer som lyckats förena båda dessa obehagliga element. Men fan må ta all denna småaktighet! Gud skapade dem, dessa allt annat än förtjusande individer, och det må jag säga att vi, deras profana kritiker, inte alltid ter oss lika vackra som Shelley eller kvicka som Voltaire.

 

Beskrivning: sid81bild

Jesus uppväcker Lasarus

 

Beskrivning: sid81bild2

Jesus välsignar barnen

 

Jag kan i varje fa1l inte undgå att tro att det alltjämt måste finnas alldeles oprövade hemligheter i Nya testamentet om hur man ska komma tillrätta med livet och bli lycklig. Och för egen del skulle jag vilja leta efter dessa nya underjordiska mullvadshål i den riktning jag har vill antyda, en psykologisk och inte metafysisk riktning.

Som jag antytt fann vår bokmal, sedan han slukat sida efter sida hos Laotses och Kwang-Tse, att världens semitiske frälsare var a1ltfor enkel med sina löften om lycka för dem som älskade honom och led för hans skull. Men ponera att vi bortser från dessa löften som argument ad homines. Är det inte möjligt att det finns djupa elektriska kraftströmmar i det mänskliga psyket som kan utnyttjas av precis samma fredliga, anspråkslösa, inåtvända ande som den som Jesus skulle belöna så frikostigt i sin faders boningar utan något riktigt hopp om att någonsin nå "himmelrikets eviga boningar"?

Och kan man också inte tänka sig en lycklig återgång till en rabelaisisk kristendom, ja, till och med någon subtil sammansmältning – antydningar som jag har trott mig finna hos Rabelais – av kosmisk säl1het och ofarlig sexuell g1ädje med känslan av att födas på nytt till en jaglös jämlikhet med andra själar?

År det inte sorgligt hur de ortodoxt troende med sin ovänliga och hätska fromhet bekämpar den psykologiska utvecklingen av Kristi himmelrike? Hur kan vi göra rättvisa åt den gudomliga anarkism som utgår från Honom, förrän, som Han själv antyder, vi föredrar att häda Honom i stället för Den helige ande?

Och det som våra religiösa belackare är benägna att förbise är att om det västerländska folket inte hade tillbett Honom som Gud skulle detta oerhörda och uppskakande "Budskap" blott ha nått oss så som Heraklitos eller Pytagoras läror nådde oss, utan den kraft hos den som "talade med myndighet och icke såsom de skrift1ärde". Är det icke möjligt att den evolutionära kraften i och bakom vårt kosmos faktiskt uppenbarades i denne mans revolutionerande attityd till mänskliga värderingar, en hemlighet så viktig att det sätt på vilket han nådde den, vare sig det skedde genom att Han var en stor magiker eller Guds enfödde son, är jämförelsevis oviktigt?

För varje osofistikerad läsare som försöker tygla sina tankar – nästan det enda som tycks ligga i vår förmåga! – genom de böcker som skrivits av hängivna män är problemet beträffande den speciella relationen mellan denne inspirerade man och bakom universum ett mindre viktigt problem än den inneboende arten av Hans uppenbarelse.

Vad Jesus fann vara det bästa i livet var och förblir något så viktigt i mänsklighetens utveckling att vi inte behöver oroa oss särskilt mycket över huruvida Hans åsikt om sig själv som Människoson eller Guds son är vetenskapligt grundad eller ej.

Och om det som Jesus tänkte om sig själv i förhållande till Gud spelar mindre roll, så kan man utan vidare säga att det för alla som, påverkade av en magisk livssyn, anser att det är i litteraturen – och Nya testamentet är i sig självt ett exempel på detta – snarare än i den etablerade religionen som man finner det renaste uttrycket för denna åsikt, ja, då är frågan om vad kyrkorna tror eller inte tror av mycket ringa värde.

Vi är djupt tacksamma mot kyrkan och staten för att de håller vårt intresse för Lukas evangelium vid liv, men vi kan inte underlåta att erinra oss att de första översättarna av denna omstörtande bok, detta porträtt av den judiske anarkisten, vars rike icke var av denna världen, var banbrytande lärda som förföljdes, torterades, brändes på bål och vilkas ben vanhelgades av den världsliga makten.

Vad Jesus gjorde enligt Lukas var att spräcka den tunga sten som sattes i rullning av de privilegierade och mäktiga och förslagna och vetenskapliga mot människans ande. Stenen finns alltjämt där, och "dessa världens barn" tillber den alltjämt men sprickan finns fortfarande kvar, och hädanefter måste det alltid komma ögonblick i våra liv när vi betvivlar huruvida kärlek och rättfärdighet räcker till, ögonblick när vi, liksom Dostojevskijs Alosja som fann sig i att hans hjältes lik stank, fångar ett vinddrag genom den sprickan, ett vinddrag utifrån som skriver likt ett finger i sanden. Världen fortsätter att snurra, kosmos fortsätter att snurra – och vart sista ord är ej Lukas; och ingen annan vet det. Världen snurrar vidare, kosmos snurrar vidare ... "Men Jesus böjde sig framåt och med sitt finger skrev Han på marken som om Han ej hörde dem."

 

_______________

 

 

föregående

1  2

  3  4  5  6  7  8  9

 

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.